Správce údajů

Správcem údajů je společnost Grand Automotive Central Europe Kft. (1124 Budapešť, Csörsz u. 49-51., e-mail: ochranaudajov@nissan.cz (dále jen „GACE“, „naše společnost“ nebo „my“, včetně všech pádových tvarů).

 

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů je nutné a opodstatněné pro následující účely:

1 Administrativa spojená s koupí nového vozidla: V případě, že se obrátíte na našeho prodejce za účelem koupě nového motorového vozidla, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě nezbytnosti zajistit uzavření kupní smlouvy a plnění z ní vyplývajících povinností, související administrativu a nezbytné udržování kontaktu se zákazníkem.

2 Nároky ze záruky, odpovědnost za vady, vypořádání nároků z uplatněných reklamací: Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění povinností vyplývajících z nároků ze záruky, reklamací a odpovědnosti za vady, stanovených v platných právních předpisech, nebo za účelem plnění našim smluvních povinností. Ve výjimečných případech můžeme Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat rovněž na základě oprávněného zájmu na evidenci Vašich nároků ze záruky, reklamace a nároků z odpovědnosti za vady.

3 Zákaznická podpora: V případě, že se na nás obrátíte, umožňují nám Vaše osobní údaje odpovědět na Vaše dotazy, vyřídit Vaše žádosti, nároky nebo stížnosti a za pomoci těchto údajů Vám zajišťujeme přístup k našim zákaznickým službám a za tímto účelem Vás identifikujeme. Správce má na zpracování Vašich osobních údajů oprávněný zájem, aby mohl vyhovět Vašim uživatelským a zákaznickým požadavkům, vyřizovat a vypořádávat případné stížnosti a také předkládat, uplatňovat a obhajovat související právní nároky. Pokud jste k tomu dali svůj souhlas, bude Vaše žádost zaevidována. Podrobné informace ohledně pravidel zpracování osobních údajů v souvislosti se zákaznickou podporou naleznete v Informačním sdělení Zákaznického centra společnosti Nissan o ochraně osobních údajů na webové stránce: https://www.nissan.cz/zakaznicke-sluzby/dataprotection.html.

4 Přímý prodej/přímý marketing: Pokud k tomu dáte svůj souhlas, budeme Vám za účelem reklamy, propagace a budování značky e-mailem, případně telefonicky poskytovat informace o našich výrobcích, službách, pořádaných akcích nebo aktuálních slevách, které je možné uplatnit.

5 Měření spokojenosti zákazníků: Pokud k tomu dáte svůj souhlas, poskytneme Vám v zájmu trvalého rozvoje našich produktů a služeb e-mailem materiály pro měření spokojenosti zákazníků.

6 Prohlášení o shodě – COC (Certificate of Conformity): Máme oprávněný zájem na tom, aby postup při ověřování shody vozidel a jeho součástek probíhal odpovídajícím způsobem.

7 Administrativa související se servisem: Využíváte-li služby našich autorizovaných servisů, zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely vedení související administrativy na základě našeho oprávněného zájmu, nebo pokud uzavřete servisní smlouvu přímo s námi, zpracováváme Vaše potřebné osobní údaje pro účely plnění našich smluvních povinností.

8 Měření spokojenosti zákazníků servisu: Pokud k tomu dáte svůj souhlas, poskytneme Vám v zájmu trvalého rozvoje servisních služeb nabízených prostřednictvím našich autorizovaných servisů e-mailem materiály pro měření spokojenosti zákazníků servisu.

9 Organizace testovací jízdy: Máte-li v úmyslu využít naše služby spojené s testovacími jízdami, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu za účelem organizace testovací jízdy.

10 Stažení vozidel z trhu: Vaše bezpečnost je pro nás velmi důležitá, a proto nepřetržitě sledujeme, zda jsou naše výrobky v souladu s platnými právními předpisy. Pokud zjistíme, že některý výrobek tyto podmínky nesplňuje, budeme Vás o tom příslušným způsobem v souladu s povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů informovat.

11 Kontrola plnění smluvních povinností: Kontrola řádného plnění smluv, které jsme s Vámi uzavřeli, především dodržování podmínek poskytování slev zákazníkům může rovněž vyžadovat zpracování Vašich osobních údajů z důvodu nezbytnosti plnění této smlouvy.

12 Vyhovění žádosti soudu nebo jiného orgánu veřejné moci: Poskytování informací v souvislosti s předmětem žádostí soudů a jiných orgánů veřejné moci, tj. případně i v souvislosti s Vašimi osobními údaji, je naší právní povinností.


13 Sociální média: Je v našem oprávněném zájmu vyřizovat Vaše stížnosti a řešit problémy (technické i jiné), na které upozorníte prostřednictvím sociálních médií, a v rámci této činnosti zpracováváme Vaše osobní údaje.

 

Příjemce/příjemci při předávání osobních údajů

V rámci organizační struktury naší společnosti mají k Vašim osobním údajům přístup výhradně vybraní zaměstnanci, kteří tyto informace důvodně potřebují.V případě potřeby jsou Vaše údaje zpřístupněny i dalším členům skupiny Nissan, třetím osobám (obchodním partnerům, poskytovatelům služeb), včetně státních orgánů a soudů na základě právních předpisů, dále externím poradcům a podobným subjektům. Vaše osobní údaje jsou předávány i příjemcům nacházejícím se mimo Evropskou unii (EU). Předávání mimo EU provádíme výhradně na základě odpovídajících záruk v zájmu zajištění bezpečnosti údajů.

 

Vaše práva, zejména právo vznést námitku

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva v mezích stanovených platnými právními předpisy: právo požádat o poskytnutí informací, právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu údajů, v určitých případech právo na jejich vymazání, dále právo požádat o kopii těchto údajů, v určitých případech také právo požádat o omezení jejich zpracování a právo na přenositelnost.POKUD ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADĚ OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU NEBO NA ZÁKLADĚ NEZBYTNOSTI PRO SPLNĚNÍ ÚKOLŮ PROVÁDĚNÝCH VE VEŘEJNÉM ZÁJMU, MÁTE PRÁVO PROTI TAKOVÉMU ZPRACOVÁNÍ KDYKOLIV VZNÉST NÁMITKU.

 

Úplné znění Informačního sdělení

Podrobnější informace naleznete v úplném znění Informačního sdělení společnosti Grand Automotive o ochraně osobních údajů, které je k dispozici zde: https://www.nissan.cz/zakaznicke-sluzby/dataprotection.html.
Datum poslední aktualizace: 8. prosince 2021, v. 2.0